ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
تاریخ و حافظه شهری

يوسف علي اباذری

سیاوش قلي پور 

چکیده
مقاله حاضر سعي مي کند تا سازوکار تولید فضای اجتماعي در شهر کهن کرمانشاه را روشن سازد. از اين روی نظريه ” تولید فضا “ هانری لوفبور را به عنوان چارچوب نظری انتخاب و داده ها را براساس فنون بررسي اسناد و مشاهده جمع آوری و تحلیل مي کند. در شیوه تولید پیشاسرمايهداری قرن نوزدهم میلادی حیات شهری وابسته به مازاد اقتصادی روستا است و اين مازاد به اندازه ای نیست که امکان جابه جايي جمعیت و تغییر فضا را ممکن سازد. شکل گیری فضای اجتماعي اين شهر متاثر از سه گانه لوفبور به شرح زير است: الف) بازنمايي فضایِ شهر کهن مبتني بر کیهان شناسي سلسله مراتبي اسلامي است که در راس آن پروردگار عالم قرار دارد. نمود بیروني اين امر کالبد فیزيکي شهر اسلامي است که در آن مسجد جامع به عنوان مرکز تلقي مي شد. ب) فضای بازنمايي يا فضای زيسته در سه حیطه قابل بررسي است: 1 تمايز میان مسلمانان و غیرمسلمانآنکه خود را به صورت فاصله فیزيکي و فاصله اجتماعي نشان مي داد. 2 تفکیک جنسي و يا ” محرمیت “ که از طريق معماری سنتي و کالبد محله ها اعمال و سبب شکل گیری فضاهای عمومي و خصوصي مي شد. 9 تمرکززدايي از شهر و استقلال محله ها که هم از طريق معماری و هم به کمک فتیان و پهلوانان حفظ ميگرديد. ج) عمل فضايي درون شهر که در شبکه ها، معابر، بازار، مساجد و تکايا و عمل فضايي بیرون شهر که در قهوه خانهها، گورستان ها، مکان های مقدس و فضایِ باز خارج از شهر صورت مي گرفت.


کلید واژگان: بازنمايي فضا، فضای بازنمايي، عمل فضايي، مازاد اقتصادی، محرمیت.

 

دانلود اصل مقاله